پیشاپیش با تشکر از خرید شما  و حسن انتخابتان در انتخاب بازرگانی بهار

شماره حساب های ما به شرح زیر می باشد :

 

شماره کارت بانک ملی ایران

 ۸۵۱۵- ۶۱۴۸- ۹۹۷۲- ۶۰۳۷

 

شماره کارت بانک اقتصاد نوین

6504 – 7093- 1211- 6274

 

 

بازر گانی بهار