پیشاپیش با تشکر از خرید شما  و حسن انتخابتان در انتخاب بازرگانی بهار

شماره حساب های ما به شرح زیر می باشد :

 

شماره کارت بانک

5892.1012.1323.2503

به نام خانم بهار محمدعلیپور

 

 

 

بازر گانی بهار