پیشاپیش با تشکر از خرید شما  و حسن انتخابتان در انتخاب بازرگانی بهار

شماره حساب های ما به شرح زیر می باشد :

 

شماره کارت بانک ملت

5959 – 2907- 3378- 6104

 

شماره کارت بانک صادرات

3028- 3282 – 6915 – 6037

 

شماره کارت بانک ملی ایران

 ۸۵۱۵- ۶۱۴۸- ۹۹۷۲- ۶۰۳۷

 

شماره کارت بانک اقتصاد نوین

6504 – 7093- 1211- 6274

 

 

بازر گانی بهار